1. A szerződő felek
1.1. A szolgáltató
Delivery Solutions Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)
Székhelye, Postacíme, Ügyfélszolgálat címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép
Rendelésfelvétel:
Telefon: 06 1 452 0090
E-mail: info@sameday.hu
Honlap: https://www.sameday.hu
Nyitva tartás:
Hétfőn: 8:00 – 20:00
Keddtől péntekig: 9:00 – 17:30
Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 9., valamint a 8. § (1) bekezdésének b),
d) pontjai szerint expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.
Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt
követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és
emellett
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) értéknyilvánítás;
d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:
a) a postai küldemény nyomon követhető kezelése;
b) utánvét-szolgáltatás;
A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.
1.2. Az ügyfél
Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános
Szerződési Feltételeknek megfelel, vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.
A Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: feladó) a küldeményen feladóként feltüntetett
magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.
Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.
A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely eljárást indít, illetőleg Szolgáltatóval
szemben igényt érvényesít.
2. A szerződés tárgya
A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó
által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.
A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek
eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.
Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára
vonatkozó előírásokat.
Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az
ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.
A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató kísérő okirattal közúti járművön szállít.
3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése
Pag. 1/21 www.sameday.ro
3.1. A szerződés létrejötte
A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény
felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.
A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő
megbízott aláírása igazolja.
Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés –
valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az
igénybe vevő számára biztosítani.
A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a
tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás
nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.
A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése
utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat,
de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.
A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a
vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.
Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények
felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos
átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.
3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)
A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:
3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt
A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat,
lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.
3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után
A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás
után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.
Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a
továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.
4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása
4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása
A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike
tudomására jut:
– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;
– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;
– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;
– a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.
A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.
A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:
– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy
– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.
Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését
attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a
feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak
bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a
szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.
4.2. Szerződés megszűnése
A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;
– a küldemény kézbesíthetetlen;
– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.
4. 3. Kézbesíthetetlen küldemények
Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek)
Pag. 2/21 www.sameday.ro
kézbesíteni nem lehet.
A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a
Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem
lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.
4.4 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény
A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a
következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató
a) a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a
küldeményt megsemmisíti;
b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;
c) a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó
természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.
A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb
esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.
A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely
bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény
feladását követő egy évig megőrzi.
A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek
csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.
5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai
5.1. A feladó feladatai
5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele
A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.
A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel
adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. A
tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a
véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.
A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha
azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges
feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi
épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és
megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok
annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.
5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés
A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő,
biztonságos csomagolásáról.
Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell
csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.
Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a
címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.
Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.
Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló
megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.
Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan
küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a
küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.
A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab
számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy
a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt
címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a
küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.
A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.
A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:
– a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;
– a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;
– a címet– az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;
– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;
Pag. 3/21 www.sameday.ro
– címhely irányítószámát;
– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.
Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató
a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.
A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.
6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése
6.1. Díjak megállapítása
Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.
A szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.
A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.
A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző
15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.
A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.
A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.
6.2. Díjfizetési módok
A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel vagy átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs
lehetőség.
Készpénzes fizetés: A Szolgáltató a feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a feladónak, vagy
a kézbesítéskor a címzettnek.
Átutalásos fizetés: A Szolgáltató külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó vagy a címzett részére.
7. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)
A Szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt
dokumentumot visszaküldve szállít és kézbesít.
7.1. Igényelhető szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)
Expressz postai szolgáltatás: keretében a Szolgáltató a küldeményt a feladótól felveszi, majd beszállítja azt feldolgozó pontjára, ahol
megtörténik a küldemény őrzése, raktározása, feldolgozása. A küldeményt a felvételt követően belföldön a következő munkanapon, az EU
tagországaiban legkésőbb a felvételt követő 3. munkanapon, egyéb országokban legkésőbb a felvételt követő 5 munkanapon belül kézbesíti.
Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:
a) a postai küldemény nyomon követhető kezelése;
b) utánvét-szolgáltatás;
7.2. Felvétel
A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A
Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.
A küldemények felvételét az ügyfél és a Szolgáltató szóbeli megállapodása alapján a Szolgáltató alkalmazásában álló futár végzi.
A szolgáltatás 06 1 452 0090-as telefonszámon rendelhető meg.
A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató általi átvételét a Szolgáltató okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő
személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató adatai.
Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási
eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen
szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.
7.3. Tömeg és mérethatárok
A Szolgáltatóval szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:
– gépkocsival történő szállítás esetében 40 kg lehet.
– egy címre kézbesített küldemény maximális össztömege 300 kg lehet;
– maximális hossz: 305 cm/db
– egy csomag maximális körmérete 500 cm lehet. Körméret = (2 x szélesség + 2 x magasság + 1 x hosszúság).
8. A küldemények kézbesítése
8.1. A kézbesítés általános szabályai
A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a
felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.
Pag. 4/21 www.sameday.ro
Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó
rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.
A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól,
azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
8.2. A kézbesítés helye
8.2.1. Házhoz kézbesítés
A Szolgáltató belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.
8.2.2. Közvetett kézbesítés
A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője,
vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.
Közvetett úton nem kézbesíthető
– a sérült könyvelt küldemény;
– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;
– utánvétellel terhelt küldemény;
– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;
– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.
A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.
A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.
8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére
Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.
A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási
szerződést teljesíti.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény
átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet
részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen
természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.
A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.
8.3.1. Az átvétel elismerése
A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.
Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.
Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.
Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek
szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény
átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.
A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek
vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági
igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.
A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése
esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.
8.3.2. Visszavétel, visszaküldés
A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével
visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének
feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.
Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató a kézbesíthetetlenségi
ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a
feladónak.
A Szolgáltató a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már
továbbította.
Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató az
átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.
Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.
Ha a küldemény a Szolgáltatón kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.
9. Tájékoztatás, panasz
Pag. 5/21 www.sameday.ro
9.1. Tájékoztatás
A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.
Telefonon, , e-mail-ben, internetes honlapon az igénybe vevő részére közzé teszi:
– Általános Szerződési Feltételeket;
– az alkalmazott díjakat;
– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
– minden egyéb közérdekű információt.
9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok
A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybe vevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket,
(továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.
Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:
– telefonon;
– levélben;
– a fuvarlevélen írott formában;
– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).
Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem
felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges
elvesztésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.
A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos
jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül,
de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.
A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.
Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges
felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30
naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.
A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon
beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében
haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos
írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért
felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat,
információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.
A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a
válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz
fordulhat.
10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem
10.1 Adatszolgáltatás
A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság
feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.
A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és
ellenőrizhetőségéért.
10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség
A Szolgáltató a postai szolgáltatási szerződésével kapcsolatos, illetve annak teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként kezeli,
dolgozza fel és továbbítja.
Az adatkezelés
a) célja: a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő
adatszolgáltatás, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb cél.
b) időtartama: jogszabály vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a postai küldemény feladását követő naptári év vége.
A Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítését nem teszi függővé olyan személyes vagy más adat megadásától, vagy olyan célú adatkezeléshez
való hozzájáruló nyilatkozat megtételétől, amely a postai szolgáltatás feladó által igényelt tartalmú elvégzéséhez nem szükséges.
Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, valamint annak teljesítése során tudomására jutott adatokat kizárólag a postai
szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbíthatja harmadik országban lévő
adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.
A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat jogszabályban foglaltak
figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.
Pag. 6/21 www.sameday.ro
A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
A Szolgáltató:
– a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;
– a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében
és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k)
kivételével – mással nem közölhet;
– a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k)
kivételével másnak át nem adhatja;
– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak
tájékoztatást nem adhat.
A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot
bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét
és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.
A Szolgáltató a zárt küldeményt felbonthatja, ha
– a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli
átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
– a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
– kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.
A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A
bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem
működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá
kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.
A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel
biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a
közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a
küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek,
továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.
10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége
Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony,
a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért
felelősséggel tartozik.
11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért
A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elvesztését és
megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.
A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból
keletkezett:
– vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész,
munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés
esetében;
– ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
– ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;
– a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve
– a közvetett kárért, elmaradt haszonért.
A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
– a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül
eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
– a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve,
hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.
Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog
általános szabályai szerint felel.
11.1. Kártérítés
11.1.1. A kártérítés általános szabályai
Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága
vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül
érvényesítheti.
Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított
Pag. 7/21 www.sameday.ro
tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.
Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya
esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.
Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt
elveszettnek tekinti.
A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:
– a sérült küldeményt átvette; vagy
– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.
Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a
vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett
teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.
A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével,
tartalomhiányával kapcsolatos.
11.1.2. A kárigény bejelentésének módja
Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről
írásban tájékoztatja az ügyfelet.
Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül
teheti meg a Szolgáltatónál.
A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.
Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről
jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.
Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő
összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával
igazol.
Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon
belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.
11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése
A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési
igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.
A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.
11.1.4. A kártérítés mértéke
A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt
köteles fizetni:
A Szolgáltató a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a
küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.
Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése
nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.
11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében
Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a
kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési
összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a
Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.
11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége
A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem
teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.
A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény
visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül
érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott
küldemény megsérült.
A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):
A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató
kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.
A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál
továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj
megfizetésével tartozik.
11.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért
Pag. 8/21 www.sameday.ro
A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a
késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.
A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.
Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg,
a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell
a szolgáltató részére visszafizetni.
12. Szolgáltatások teljesítésének minősége
A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett
szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a
vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.
A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató választja meg az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelően.
12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban
A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára
vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:
A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek)
megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre
kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.
13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében
A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás
megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek
alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.
A szállításból kizárt tárgyak:
– szúró-, vágó-, és lőfegyver;
– lőszer, robbanószer;
– radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;
– élő növények és állatok;
– értékes tárgyak szállítása;
– földi maradványok;
– romlandó, fertőző, undort keltő áruk;
– hűtést, fűtést igénylő áruk;
– kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;
– kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;
– narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;
– nem megfelelően csomagolt tárgyak;
– postafiókra címzett küldemény;
– nem könyvelt küldemény;
– az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.
Felügyeleti szerv:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf.: 997.
Telefon: 06-1-468-05-00
Telefax: 06-1-468-06-80
E-mail: info@nmhh.hu
Honlap: www.nmhh.hu

1. Contracting Parties
1.1. Services Provider
Delivery Solutions Kft. (limited liability company) (hereinafter: Services Provider)
Office, mailing address, Customer Relations Service address: 89-95. Szentendrei, Road, building X, Budapest, postal code: 1033
Pag. 10/21 www.sameday.ro
Orders:
Phone: 06 1 452 0090
Email: info@sameday.hu
Website: https://www.sameday.hu
Working schedule:
Monday: 8:00 – 20:00
From Tuesday to Friday: 9:00 – 17:30
Main business field: postal services on Hungarian territory, not replacing express postal services and other universal postal services, according to
law no. CLIX. of 2012 on postal services (hereinafter: Post Act), art. 2, art. 9, respectively art. 8, paragraph (1), letter b), d).
Express Postal Service: service with guaranteed delivery time, in which the postal services provider undertakes to deliver postal expeditions
internally on the next working day after takeover, the latest, in the case of postal expeditions addressed to European Union member states within
maximum three working days from takeover, in the case of postal expeditions from other international context, within maximum five working
days from takeover, and besides all these, providing the following:
a) the possibility to track postal expeditions;
b) cash on delivery payment;
c) value declaration;
d) postal expedition takeover from sender’s domicile, residence, office, working point or branch.
The following are deemed additional special services:
a. The possibility to track postal expeditions;
b. Cash on delivery service.
The Services Provider may also use intermediaries for the provision of services.
1.2. Client
The Client is an individual, entity, trading company without legal personality or other organizations, that meet the criteria set in these General
Contractual Terms, or use the service according to the terms set in the unique contract, in justified cases.
In case of using services provided by the Services Provider, the sending client (hereinafter: sender) is an individual, entity, trading company
without legal personality or other organization, specified as sender on the postal expedition.
Consignee: the client specified as consignee on the postal expedition, the packaging or the list related to it.
Irrespective of the existence of a contractual relationship, the Services Provider deems that the person triggering a procedure against them,
respectively submitting claims to the Services Provider, is its client.
2. Subject of Contract
Based on the services provision contract, the Services Provider undertakes to take over from the sender, deliver and provide postal expeditions
for a fee, with sizes, weight, contents and packaging that meet the conditions provided in the General Contractual Terms and the conditions
provided by law, to the address specified by the sender, and to hand them to the consignee or an authorized person.
The rules referring to the packaging, sealing, labeling, dispatch of postal expeditions are included in this section, in case they are different from
the general rules in the section in which the consignee’s duties are defined.
The General Contractual Terms detail the definition of postal expeditions, the size and weight limits, as well as the provisions referring to their
contents.
Postal Expedition: In the sense of these delivery terms, this is the postal expedition meeting the conditions referring to weight and size –
specified on the postal expedition, packaging or list related to it (consignment note).
Types of Postal Expeditions: letters or parcels, transported by the Services Provider by a road vehicle and an accompanying document.
3. Conclusion, Amendment, Termination of Contract
3.1. Conclusion of Contract
The Services Contract is concluded by the Services Provider taking over the postal expedition or by undertaking the commitment to provide the
service. The takeover of the postal expedition is done by written confirmation of taking over the postal expedition.
The starting of services contract performance is confirmed by specifying the data by the Services Provider, specifying the exact term of takeover
and the signature of the person mandated in this regard, who takes over the postal expedition.
In case the General Contractual Terms request that, in terms of the contract form, it should be concluded in writing, the services contract is
concluded by signing the contract – by all contracting parties – drafted in writing.
The Services Provider is bound to make available to the user, free of charge, the forms necessary for using the service – including specific
consignment notes.
The Services Provider is bound to take over the postal expedition – if the contracting parties did not agree otherwise – in case its sender packed it
in a proper packaging for the type, nature and quantity of contents, which does not allow reaching its contents without visible damages to the
packaging or seal.
The payment of service charge – if the General Contractual Terms do not set otherwise, or if the parties did not agree otherwise – is due within
eight working days from receiving the invoice for the first service provision charge after handing the postal expedition. According to the contract,
Pag. 11/21 www.sameday.ro
the payment term may be extended, but this possibility is conditioned by concluding the contract in writing.
In the case of the services contract, the parties may derogate from the provisions of these General Contractual Terms, if they agreed this, except
for the case in which the applicable laws forbid such derogation.
The Contracting Parties cannot derogate from the rules of the General Contractual Terms in case, as a result from the derogation in question, the
takeover, processing, expedition or delivery of postal expeditions endanger the life, health, personal integrity, respectively they breach or
endanger the consignee’s right to take over the postal expedition in safe conditions.
3.2. Amendments of the Contract (subsequent provisions)
The Sender is entitled to amend the contract only in the following cases:
3.2.1. Contract amendment by the sender before dispatching the postal expedition
The postal expedition sender – in a subsequent provision – may request, amend, waive specific and special services, in exchange for a separate
charge, respectively they may request the return of the postal expedition before its dispatch.
3.2.2. Contract amendment by the sender after dispatching the postal expedition
By properly applying the rules referring to subsequent provisions, the sender – for a fee – may change the details of the postal expedition address
after dispatching, which the services provider must take into consideration at the destination place, before delivery.
If the address amendment entails the delivery of the postal expedition to another delivery location or its return, the charge for additional
expedition must be paid.
4. Refusal to Provide Service
4.1. Contract Conclusion and Refusal to Perform
The Services Provider is bound to refuse the conclusion or performance of the services contract in case it is made aware of one of the following
reasons:
1. Contract performance breaches an international law or agreement;
2. Contents of postal expedition pose an obvious risk to life, health, bodily integrity or human environment;
3. Postal expedition does not observe the provisions applicable to postal expeditions whose delivery is conditioned;
4. The packaging of the postal expedition does not observe the provisions included in the general contractual terms.
Additional expenses generated by the refusal to perform according to the above or by the return of a postal expedition, are borne by the sender.
The Services Provider may refuse to conclude the contract in case:
1. The contract performance is suspended or restricted based on the law, or
2. The traffic conditions required for providing the service are unavailable – for reasons above its business field.
In case the Services Provider has solid reasons to assume that it must refuse the conclusion of the services contract, it may require the conclusion
of the services contract to be conditioned by the sender’s capacity to prove that the assumption of the Services Provision is grounded. If the
sender wishes to prove that the Provider’s assumption is not grounded, this possibility must be ensured promptly and immediately. If found that,
as a result of proving, the assumption in question is not grounded, the Services Provider is bound to repack the postal expedition free of charge,
in safe conditions. In such case, the Services Provider cannot invoke packaging lack/shortages.
4.2. Contract Termination
The cases in which the services contract ends:
The Services Provider provides the service it undertook in the contract;
The postal expedition cannot be delivered;
The sender withdraws from the services contract.
4. 3. Postal Expeditions Which Cannot be Delivered
The postal expeditions which cannot be delivered are the postal expeditions which cannot be delivered to consignee (or other person mandated
for this) due to reasons above the Service Provider’s liability.
The Postal Services Provider is bound to return to the sender the postal expedition which cannot be delivered, being able to obligate the sender
to reimburse the return costs. In case the sender does not reimburse the return costs, or if the postal expedition return is not possible for reasons
above the Postal Services Provider’s liability, the postal expedition is deemed a postal expedition which cannot be delivered.
4.4 Postal Expeditions Which Cannot be Returned
The Services Provider is bound to keep the postal expedition which cannot be returned. In case of keeping, the applicable rules of the Civil Code
referring to responsible keeping shall apply, with the following exceptions. The Services Provider:
a. Keeps the postal expedition registered in accounting, except for the ones included in points b) and c), for at least three months from
expedition, and then it shall destroy the postal expedition;
b. Is bound to keep the parcel for three months from expedition, and then it shall open it;
c. Shall immediately open the postal expedition registered in accounting in case it cannot be kept for the term set in points a) and b), due to
the dangerous or perishable nature of the contents.
After opening, in case the postal expedition contains commercial valuables, the Services Provider shall sell them, and in other cases it shall
destroy the contents of the postal expedition.
Opening, selling and destroying the postal expedition takes place in the presence of a commission of two persons and drafting a report, the
members of the commission being employees, associates, attorneys or intermediaries of the Services Provider. The Services Provider shall keep
the report for one year from dispatching the postal expedition.
The Services Provider shall use the amount collected from sale to reduce the expenses borne as a result of keeping postal expeditions which
cannot be returned, or it shall keep it for this purpose.
Pag. 12/21 www.sameday.ro
5. General Rules for Service Use
5.1. Sender’s Responsibilities
5.1.1. Taking into Consideration Rules Referring to Postal Expedition Contents
The sender is bound to make sure that the contents of the postal expedition meet the criteria provided by the legislation and the General
Contractual Terms.
The postal expedition cannot contain objects or materials whose delivery is forbidden by legislation or the General Contractual Terms. The items
and materials defined in the General Contractual Terms may be delivered only according to the conditions set in the General Contractual Terms.
The items which cannot be delivered, respectively items which can be delivered only in certain conditions and their expedition conditions are
included in annex no. 1 . The items and energy or resources needed for their operation may be placed in the postal expedition only in a way that
its packaging prevents their accidental operation.
The Services Provider is not obligated to verify the contents of the postal expedition to set if it can be delivered or if it can be delivered in certain
conditions. However, if the Services Provider determines, at any stage of providing the service, that the contents of the postal expedition cannot
be delivered or the conditions required for its delivery are not met, it shall not deliver the postal expedition to the consignee. The sender is liable
for the damages caused to the life, health and bodily integrity of individuals, respectively for damages caused to other items, equipment of the
Services Provider and other postal expeditions; it is obligated to bear its own damages and to reimburse the additional expenses borne by the
Services Provider (for example, expenses for return, repacking, reducing damages etc.), if they occurred because the sender did not observe the
provisions included in the legislation and the General Contractual Terms.
5.1.2. Packing, Sealing, Addressing
It is the sender’s responsibility to make sure that postal expeditions are properly addressed for delivery, and that they are properly packed
according to the contents nature, adequately protecting it, in safe conditions.
Packing Postal Expeditions:
Postal expeditions must be properly packed according to the properties, nature, shape, weight of contents, so that the postal expedition cover
protects its contents.
As cover, a clean, light colored packing must be used, not affecting the legibility and processing of inscription, and on which the address
inscription and other markings may be affixed easily and durably.
It is not necessary to pack bags, baskets, respectively items which are not packed according to commercial practices.
Sealing Postal Expeditions: the cover, interior and exterior packaging, respectively the sealing must be made so that the contents cannot be
accessed without visibly damaging the cover.
Addressing Postal Expeditions: the address on the postal expedition must be neat, exact, legible. The Services Provider does not accept for
delivery postal expeditions whose addresses have been amended by strikethrough, rewriting or in any other way. The full name of the consignee
must be inscribed on the postal expedition. Several names may be written for consignee.
The address inscription must be made so that the sender and consignee addresses are visibly separated. The address information must be
written in Latin alphabet, Arabic numerals (for district, street, number, building, floor, apartment, if required, in Roman numerals), legibly, on the
postal expedition, cover or an address document durably attached to the postal expedition – in ink, by printing, in pen or typing –, respectively on
the address list, accompanying document attached to the postal expedition, which must be attached so that they do not get separated from the
postal expedition during handling.
Name and address of consignee must be specified on the postal expedition length, on the front side of the postal expedition according to the
delivery order.
The sender must specify the following address information on the postal expeditions:
Name or denomination of consignee (consignees);
Destination place of postal expedition – city name;
Address – street name, district, number (if they do not apply, topographic number), entrance;
Nearest address – specifying floor and number of apartment;
Postal code of destination place;
In the case of postal expeditions addressed abroad, country name.
In case the sender specifies several addresses on the postal expedition, the Services Provider shall take into consideration the address specified
on the first place, if a postal box is indicated on the first place, then the Services Provider shall take into consideration the other address as return
address.
Consignee responsibilities are included in the General Contractual Terms.
6. Setting and Payment of Service Charge
6.1. Setting Charges
In order to use the services included in the General Contractual Terms (hereinafter: services), the client must pay a charge.
The service charges are included in annex no. 2 to these General Contractual Terms, List of Charges in Force.
Service charges may also be paid by bank transfer – based on a contract concluded in writing with the services provider and observing its terms.
The Services Provider sets the service charges. In the case of prices in the category of free price, the Services Provider shall notify clients about
the new charges, 15 days before introducing the amendment of charges, on its webpage.
The client must pay the new charges starting with the date the charges amendment comes into force.
The Services Provider may request the payment of service charges and other amounts related to the postal expedition for one year from
delivering the postal expedition.
6.2. Charges Payment Methods
Pag. 13/21 www.sameday.ro
The service charges may be charged from the sender or the consignee, in cash or by bank transfer. The use of a postage machine is not possible.
Payment in Cash: According to the sender’s specifications, the Services Provider shall issue an invoice for cash, after taking the postal
expedition to the sender, or on delivery to the consignee.
Payment by Bank Transfer: In the case of a separate agreement, the Services Provider shall issue an invoice by bank transfer, to the sender
or the consignee.
7. Services (for charges please see Annex no. 2)
The Services Provider dispatches and delivers all postal expeditions recording them in accounting, keeping them in records after delivery
confirmation, sending the signed document received on delivery and signed by the sender.
7.1. Available Services (for charges please see Annex no. 2)
In the express postal service, the Services Provider shall take over the postal expedition from the sender, then transport it to its processing
point, where the postal expedition is kept, stored, processed. After takeover, the postal expedition shall be delivered on the next working day for
internal expeditions, for the ones address to EU member states within maximum 3 working days from takeover, and for other countries within
maximum 5 working days from takeover.
The following are deemed additional special services:
a. The possibility to track postal expeditions;
b. Cash on delivery service.
7.2. Takeover
Postal expeditions are taken over at a term previously set by phone or according to a written request, at the working point or address of the
sender. The Services Provider shall notify the client the estimated term for processing at the working point.
According to a verbal agreement of the client and the Services Provider, the takeover of postal expeditions is done by a courier employed by the
Services Provider.
The service may be ordered by calling 06 1 452 0090.
The conclusion of the services contract, respectively the takeover of the postal expedition by the Services Provider are certified in the Services
Provider’s document, which includes the signature of the person who took over the postal expedition, delivery date, respectively information of
the Services Provider.
In case, after the visual inspection, it is found that the postal expedition is a risk to the courier’s personal safety or it cannot be safely delivered
by the available transport means, or the postal expedition contains items which cannot be delivered, or the postal expedition cannot be delivered
in certain conditions, it does not comply with the ones included in Annex no. 1 of the General Contractual Terms, they may refuse the takeover.
7.3. Weight and Size Limits
The weight and size limits of postal expeditions which may be delivered through the Services Provider, taking into consideration the transport
means, are:
– in case of delivery made by motor vehicle, maximum 40 kg.
Maximum weight of postal expenditure delivered to an address can be 300 kg;
Maximum length: 305 cm/piece
Maximum girth of a parcel may be 500 cm. Girth = (2 x width + 2 x height + 1 x width).
8. Delivery of Postal Expeditions
8.1. General Delivery Rules
The Services Provider shall deliver the postal expeditions to the address specified by the sender on the postal expedition or the accompanying
document, except for the case when the parties agreement, respectively the consignee of the postal expedition provide otherwise.
In case the delivery of the postal expedition is hindered, the Services Provider shall notify the sender by phone, if possible. Also, it shall return the
postal expedition according to the sender’s instruction, with payment of due charge.
The improper addressing does not exonerate the services provider of the obligation to try to fulfill the obligations undertaken in the services
contract, however, in case the delivery cannot be made due to improper addressing, the services provider is exonerated of the compensation
obligation.
8.2. Delivery Location
8.2.1. Home Delivery
The Services Provider delivers all internal postal expeditions at home.
8.2.2. Indirect Delivery
In certain cases provided by law, instead of the consignee who is an individual, the Services Provider shall deliver the postal expedition to the
manager of the organization conducting business at that address, or to the persons mandated by them to take over postal expeditions – at the
location provided by the person taking over the indirect delivery.
The following cannot be delivered indirectly:
Postal expeditions recorded in accounting as damaged postal expeditions;
Postal expeditions dispatched through the special service “personal delivery”;
Postal expeditions paid by cash on delivery;
Any other postal expeditions whose indirect delivery is excluded by law or by the parties’ agreement;
Postal expeditions for which the consignee opposes in writing to their delivery to a person authorized for the receipt of indirect delivery.
The Services Provider shall notify the consignee about the receipt of postal expeditions which cannot be indirectly delivered, notifying them.
Pag. 14/21 www.sameday.ro
The person taking over the indirect delivery must manage separately the postal expeditions addressed to them (their employees).
8.3. Delivery of Postal Expedition to the Person Authorized to Receive It
The authorized person is the consignee, attorney, replacement of consignee and the person authorized to receive indirect deliveries.
The Services Provider shall deliver all postal expeditions to an authorized person. By delivering the postal expedition to an authorized person, the
Services Provider performs the concluded services contract.
In the case of postal expeditions addressed to an entity, trading companies without legal personality and other organizations (hereinafter,
together: organization), they may be taken over by a person with management position in the organization. The Services Provider deems the
postal expedition for which is a postal expedition addressed to the organization the name of an individual is specified in the address, besides the
organization name is also a postal expedition addressed to the organization, or if on the postal expedition the name of the individual and (mailing)
address of the organization – without its name, are also specified.
According to the general rules of Civil Law, authorized persons to receive postal expeditions, except for the consignee, are liable for the delivery
of postal expeditions to the consignee.
8.3.1. Acknowledgment of Receipt
Upon the receipt of the postal expedition, the person taking over it is obligated to confirm the receipt by signing its full name, after specifying the
date of receipt on the accompanying document.
If the consignee does not acknowledge the receipt of the postal expedition addressed to an individual, the person taking over the postal
expedition must also specify the relationship between the consignee and themselves.
In case the document signing is refused, the Services Provider shall return the postal expedition to the sender – specifying the reason.
The postal expedition recorded in accounting, whose consignee cannot write, does not know the Latin alphabet, is blind or is prevented to write
other changes occurring in his physical condition, must be delivered in the presence of a major witness who can write. Upon the delivery of the
postal expedition, the witness shall sign their own name on the accompanying document – specifying this capacity. The witness and the
consignee have the obligation to confirm their identity in front of the person performing the delivery.
The Services Provider shall deliver the postal expedition received by a minor or by a person under guardianship, which excludes the capacity to
exert, to the legal representative or guardian instead of the consignee. The legal representative or guardian may confirm this capacity by a final
court order, an official document or an official certificate.
In case of the consignee’s death who is an individual, in the case of dissolution of the entity, respectively another trading company without legal
personality or other organization, the provider shall promptly return the postal expedition received by them – after being made aware by such
facts.
8.3.2. Takeover, Return
The Services Provider is obligated to take back the postal expedition wrongly delivered, respectively its contents, even if it is opened, at the same
time consigning the delivery returning the charge collected for wrong delivery, and providing at the same time the sealing of the postal
expedition, respectively its regular delivery, after specifying the previous wrong delivery.
The Services Provider shall take over the postal expeditions delivered to the attorneys, replacements of consignee or indirectly delivered, intact
and undamaged, specifying the reason for which it cannot perform the delivery and with the signature of the person who takes over the postal
expedition (intermediary), and – if they cannot be delivered to the consignee – it shall return them to the sender.
The Services Provider shall not take back the postal expeditions with cash on delivery regularly delivered, if it had already sent the document
referring to cash on delivery payment settlement.
If, during the delivery of the postal expedition, the consignee or its agent state in writing that they do not accept the postal expedition, the
Services Provider shall return it to the sender, without considering the delivery terms and specifying the reason.
In case such persons refuse to make the written statement, the Services Provider shall consign this on the delivery document and the postal
expedition.
If the postal expedition cannot be delivered for reasons above the liability of the Services Provider, it shall return it to the sender of the postal
expedition – specifying the reason.
9. Notification, Complaints
9.1. Notification
The Services Provider undertakes to notify its clients about all essential amendments to the services provision terms.
It shall notify by phone, email and publishing on its webpage, for applicants:
General Contractual Terms;
Used charges;
Phone number, other contact information for the permanent contact person;
Any other public interest information.
9.2. Notices, Complaints of Users
According to the applicable rules, the Services Provider must make sure the applicant clients can submit notices referring to services (hereinafter:
complaints) free of charge.
Client can submit complaints as follows:
By phone;
By letter;
In writing, on the consignment note;
In any other adequate way (e.g.: by email, telegram).
Complaint means the notice in which the user states that the service provided by the Services Provider does not meet or partially meets the legal
Pag. 15/21 www.sameday.ro
provisions, respectively the provisions of the General Contractual Terms. The Services Provider records the notices, reports and compensation
applications referring to the loss or partial damaging of the postal expedition, together with the complaints.
The complaints referring to the postal expedition, occurring during the provision of the services provided by the Services Provider must be made
within six months from expedition, and in case of injurious activities or conducts, within 30 days from finding them, but within maximum six
months from the performance of the activity or manifestation of conduct in question.
The services provider must examine the received complaints in a free of charge, reasonable, transparent and nondiscriminatory procedure.
In case of a verbal notice, the Services Provider shall immediately take measures, on site, to the possible extent, respectively it shall provide the
necessary information for settling the complaint. The Services Provider shall examine the complaint and respond to the client as soon as possible,
but within maximum 30 calendar days from submitting the complaint.
In case of complaints made verbally and by phone, the submission term starts on the date of submission, and in case of complaints made in
writing, by letter or any other way, the submission term starts on the date of receiving the complaint. The Services Provider shall notify the
complainant, in writing, about the results of complaint investigation, without delay in case of internal service, respectively within 15 days from
the date of the notification received by the external services provider, in case of an international service. In case of a notification sent late by the
external services provider, the internal services provider is not liable for fulfilling the ones included in the services contract in case it took all
possible measures to make available on due time the data, information that must be obtained from the services provider of the contractual
partner.
The Services Provider keeps a record of all complaints.
In case the service user does not accept the answer received for its complaint, or if the Services Provider does not respond to its complaint until
the set term, the complainant may address the Authority within 30 days from receiving the answer, or, in case it does not receive an answer,
within 30 days from the expiration of the term set for providing an answer.
10. Rules on Processing Personal Data, Data Protection and the Obligation to Keep the Confidentiality
10.1 Data Supply
The Services Provider is obligated to provide the Authority the necessary data for service use, access permission, respectively for fulfilling all
tasks of the Authority, even if they are qualified as professional secrecy.
The Services Provider is obligated to provide public access to the data included in the General Contractual Term.
According to the ones above, in data provision, the entity providing data is liable for the topicality, authenticity, accuracy and verifiability of data
contents.
10.2 Personal Data Protection, Obligation to Keep Confidentiality
The Services Provider processes and transfers data referring to the postal services contract, respectively data of which it becomes aware during
the performance of the contract, as data operator.
a. The purpose of data processing: performing the postal services contract, settlement, confirmation and subsequent verification of delivery,
data provision to the Authority, respectively other purposes provided by law.
b. The data processing term: if the law or user do not provide otherwise, until the end of the calendar year starting with the dispatch of the
postal expedition.
The Services Provider does not impose as condition to provide the postal services the supply of personal data or another type of data, or the
supply of a consent statement referring to data processing for a purpose that is not necessary for the provision of the postal services to the
extent requested by the sender.
The Services Provider may transfer to a data operator or another proxy for processing data from third countries, the data referring to the
provision of postal services, respectively notified to it during the performance of the contract, only for the performance of the postal services
provisions, respectively for confirmation, settlement and subsequent verification of delivery.
The Services Provider may process and transmit data referring to the fulfillment of services, respectively data of which it becomes aware during
the performance of the contract, only considering the provisions of the law.
The Services Provider may know the contents of the postal expedition it delivers only to the extent necessary for the service provision.
The Services Provider:
May not open the sealed postal expedition – except for the provisions of this point;
May examine the unsealed postal expeditions only to determine the information necessary for takeover, processing, expedition and
delivery, and only to the extent necessary for this purpose;
May not disclose to other persons the data of which it becomes aware during the provision of services – except for the sender, consignee
(respectively other authorized persons in this respect), respectively the collaborator (collaborators);
May not deliver the postal expedition – in order to know its contents – to another person – except the sender, consignee (respectively
other persons authorized for this purpose), respectively the collaborator (collaborators);
May not inform other persons about the provision of services – except the sender, consignee (respectively other persons authorized for
this purpose), respectively the collaborator (collaborators).
The person with the same rights as the sender is the person presenting the document for acknowledging the dispatch of the postal expedition,
providing the unique identification information of the postal expedition (e.g. code, identification number of the postal expedition), respectively, if
applicable, name of sender and consignee, and address of the postal expedition to the Services Provider, by any electronic communication means
(telecommunications system, Internet).
The Services Provider may open the sealed postal expedition in case:
The cover of the postal expedition was damaged to an extent that justifies its opening for the protection of the contents, which cannot be
provided by repackaging the postal expedition without opening it;
Opening is justified for fighting the danger the contents of the postal expedition poses;
The term for keeping postal parcels which cannot be delivered expired.
Opening a postal expedition is made by a commission consisting of at least two members, who consign the opening in a report and the measures
that must be taken. The Services Provider must appoint the commission members among its employees, associates, attorneys, respectively
Pag. 16/21 www.sameday.ro
collaborators. If the commission cannot be formed, opening the postal expedition can only take place in the presence of the representative of the
local administration authorized for this purpose. Opening the postal expedition must be specified on it and, if possible, the sender must be
notified about opening the postal expedition and the reason for such opening.
The Services Provider and the persons (organizations) performing collaboration activities with it must provide the confidentiality of postal
expeditions, communications, respectively text communications sent through the Services Provider, implementing proper organizational and
technical measures. The services provider and the persons (organizations) performing collaboration activities with it are obligated – if the
conditions provided by law are met and if they are contacted in this respect – to deliver or produce the postal expedition, communications,
respectively text communications, to the organizations authorized by a separate law to know them, respectively they are obligated to allow their
notice, storing, respectively any other type of access to the postal expedition, text communication.
10.3. Liability of Employee, Attorney and Postal Collaborator on Data Protection and the Obligation to Keep Confidentiality
The employee, associate, attorney and collaborator of the Services Provider are obligated – even after the termination of employment, capacity of
associate, attorney, respectively collaborator – to protect the data and to keep the confidentiality, similar to the Services Provider, and are liable
for breaching such obligations.
11. Liability for Services Provision
In case of nonfulfillment according to the services contract, inclusively for damaging the postal expedition, incomplete contents, loss and
destruction of the postal expedition, the Services Provider is liable according to the Post Act, respectively the provisions of these General
Contractual Terms.
The Services Provider is not liable for damages caused in the scope of its services, in case they occurred for unavoidable reasons above the
business of the Services Provider:
In the case of major force: acts of war, sabotage, riots, bombing or other emergencies, natural disasters, fires, strikes, bomb threats,
respectively consequences of measures during emergencies by national defense and police organizations authorized in this respect by
law;
If the postal expedition is not properly packed for its contents;
If damages have been caused by internal features of the postal expedition, defects of the package that cannot be external seen or by
incomplete address;
If the sender did not make the previous statement in case of postal expeditions that need special treatment (e.g. fragile); respectively
For indirect damages, profit losses.
In case of the damages described above, the obligation to prove belongs to the following persons:
The Services Provider in order to prove that the packaging is improper and the address is incomplete, respectively in order to prove that
the damages were caused by external unavoidable factors above its business scope, or by any other person except the injured person,
although the contract was properly performed;
The sender, respectively the consignee, in order to prove that the damages have not been caused by improper packaging or incomplete
address, respectively the contents or internal features of the postal expedition.
In case of indirect delivery, by delivering the postal expedition, the liability of the Services Provider is transferred to the person taking over the
postal expedition, who is liable to the consignee according to the general rules of civil law.
11.1. Compensations
11.1.1. General Rules on Compensation
The Client may submit the compensation application to the Services Provider in writing, starting with the 15 th day from expedition, respectively
in case the postal expedition is incomplete or was damaged, after drafting the report in this respect, within a six months term from such dates.
The Client may submit the compensation application for delayed delivery of the postal expedition, to the Services Provider, in writing, within a
fifteen days term from the delivery of the postal expedition.
For the evaluation and settlement of the compensation application of the client, it must be made in writing in case of destruction or loss of postal
expedition, respectively in case of deterioration and incomplete contents of the postal expedition, or it must be consigned in writing, in a report,
to the Services Provider.
In case the Services Provider cannot take back the wrongly delivered postal expeditions, and to regularly deliver them, the postal expedition is
deemed lost.
Except for the ones below, the right to submit the compensation application belongs to the sender. The consignee has this right in case:
They received the postal expedition damaged; or
The sender transferred the right to submit the compensation application to the consignee.
In case the postal expedition was the consignee’s property, the Services Provider is obligated to accept as confirmation of the contract concluded
remotely between the parties the confirmation issued to it by the company based on the law, as consumer, also containing the total amount paid
as consideration for the sale-purchase of the product, and other additional charges which must be paid by the consignee on delivery do not
concern the postal expedition.
The Services Provider may request the client’s confirmation, proof of damage value in case the compensation application concerns the
deterioration of the postal expedition, its incomplete contents.
11.1.2. Method of Forwarding the Compensation Application
If, during the investigation of the complaint, the Services Provider finds the destruction or loss of the postal expedition within 30 days, they shall
notify the client about this in writing.
If the client wishes to submit a compensation application, they can submit it to the Services Provider starting on the fifteenth day from the
dispatch of the postal expedition, within a six months term.
The client can submit the compensation application in writing referring to the deterioration, full lack of contents or incomplete contents of the
postal expedition.
If, at any stage of processing the postal expedition, the Services Provider observes the deterioration of the postal expedition or certain lack of it,
Pag. 17/21 www.sameday.ro
it shall draw up a report referring to their existence and extent. The Services Provider shall deliver the deteriorated or incomplete postal
expedition accompanied by this report.
In such cases, the consignee or its attorney – in certain cases, the consignee – shall take – back – the postal expedition, specifying the
compensation amount on the report (making a statement in reference to the ones included in the minutes, if applicable), which it confirms by
signing.
If the deterioration, shortages of the postal expedition cannot be identified upon delivering it, this statement must be made to the Services
Provider within 3 working days from delivery.
11.1.3. Evaluation, Payment of Compensation Application
In case of destruction or loss of the postal expedition, respectively in the case of full lack or incomplete contents of the postal expedition, the
Services Provider shall evaluate the compensation application submitted based on report within 30 days from its submission, and it shall
immediately notify the client, in writing, bout the evaluation result.
The Services Provider shall take all necessary measures for the payment of the compensation amount it deems justified, within 8 calendar days –
from the application evaluation.
In case of full or partial rejection of the application grounds, the Services Provider shall notify the client about the reasons for rejection, in writing.
11.1.4. Compensation Value
In case of deterioration, lack, loss, destruction of contents of postal expeditions, the Services Provider is obligated to pay lump sum compensation
according to the ones below:
In case of full destruction or loss of the postal expedition with guaranteed delivery time, but with no stated value, the Services Provider is
obligated to pay compensation worth fifteen times the charge paid for the service, for the full destruction or loss of the postal expedition.
In the case of special service with cash on delivery, the Services Provider is liable within the limit of the cash on delivery amount, if it delivered
the postal expedition without charging the cash on delivery or if it charged a smaller amount.
11.2. Procedure for Postal Expeditions Found After Compensation
If the postal expedition or any part of the postal expedition contents is found after the payment of compensations, the Services Provider shall
notify the person to whom compensation had been granted. The Services Provider shall deliver the postal expedition to the compensated person,
and in such case the compensated person does not have to reimburse the compensation amount they received. In case the delivery is not
performed, and the compensated person does not respond to the notification within 8 days, the Services Provider deems this as waiver to the
postal expedition, respectively the found contents.
11.3. Obligation of the Services Provider to Reimburse the Charge
The Services Provider shall reimburse the sender of the postal expedition for the charge, the charge difference wrongly set on taking over the
postal expedition or charged on delivery, respectively the service charge which was not provided – after ascertaining this.
The Services Provider shall fully reimburse the service charge in case the sender withdraws from the contract – requesting the postal expedition
back to the delivery place – before dispatch, if the postal expedition arrived back to the delivery place as a result of the conduct imputable to the
Services Provider, without reaching the destination, if the Services Provider did not perform the services contract, respectively if the postal
expedition dispatched by fragile postal expeditions service was damaged.
The Services Provider reimburses a part of the charges paid in the following cases and within the following limits (partial reimbursement of
charge):
Amount paid in addition, if the sender or the consignee paid a charge higher than the one set for the postal expedition, and this may be set in the
Service Provider’s documents or on the postal expedition.
The difference between the paid charge and the new charge, if the sender changes the address of the postal expedition or requested a separate
or special service from the Services Provider before expedition, and according to the new destination, or in the case of the changed additional
service, owes a smaller charge than the one paid.
11.4. Liability for Delayed Delivery of the Postal Expedition
For the delayed delivery of the postal expedition with guaranteed delivery time, the Services Provider is bound to pay compensation, except for
the case in which they can prove that the delay was caused for an unavoidable reason for the service with guaranteed delivery time.
The Services Provider is not obligated to compensate for the delayed delivery of the postal expedition dispatched without guaranteed delivery
time.
If the internal postal expedition is not delivered – respectively, its delivery is not attempted – within fifteen days from its expedition, if the parties
do not agree otherwise, the postal expedition shall be deemed lost, and in terms of compensation the rules referring to the loss of postal
expedition shall be applied.
If the postal expedition deemed lost is found, it must be delivered. However, the paid compensation does not have to be reimbursed to the
Services Provider not even if the postal expedition is delivered.
12. Quality of Services Provision
During the performance of its business, the Services Provider undertakes to fully provide the services requested and paid by the client according
to the General Contractual Terms, to dispatch postal expeditions safely and in intact condition, without damages, according to the quality rules
set in the applicable governmental decree.
Route and means of dispatching received postal expeditions are selected by the Services Provider according to the used service.
12.1. Transit Times for Internal Expeditions
The Services Provider shall organize and conduct business so that, on the route between the final point – until the final point of internal postal
expeditions, the dispatch time is as follows:
The Services Provider undertakes, according to the contracts in force and which are to be concluded, respectively according to the delivery terms
Pag. 18/21 www.sameday.ro
set in the unique contracts (consignment notes), that postal expeditions are to be delivered or their delivery shall be attempted according to the
ones specified on the consignment note and according to the senders’ will.
13. Collaboration for Collecting Confidential Information
The Services Provider collaborates with the authorized organizations by a separate law, for collecting confidential information. At the same time
with starting the provision of the service, the Services Provider provides use conditions of the means and method for collecting confidential
information for its equipment and areas. The supply of data to authorized organizations for collecting confidential information is made free of
charge.
Items which cannot be delivered:
White weapons and firearms;
Ammunition, explosive;
Radioactive, flammable, toxic, corrosive materials without fire and explosion risk, respectively items containing such materials;
Plants and living animals;
Valuables;
Mortal remains;
Perishable, infectious, nauseating items;
Goods requiring a cooling or heating system;
Religiously offending items, ashes from human cremation;
Alcohol, tobacco products in commercial quantity;
Narcotics, other hallucinogens and substances specified in the Criminal Code;
Items properly packed;
Postal expeditions addressed to a postal box;
Unregistered postal expeditions;
Dangerous goods in the sense of ADR Regulation (Regulation on Road Transport of Dangerous Goods).
Supervisory Authority:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (Office of the National Authority for Media and Communications)
Address: str. Visegrádi, no. 106., Budapest, postal code: 1133
Mailing address: P.O. box: 997, Budapest, postal code: 1376.
Phone: 06-1-468-05-00
Telefax: 06-1-468-06-80
Email: info@nmhh.hu
Website: www.nmhh.hu