Felhasználási feltételek

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 • A jelen postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános feltételek a Postai Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződéses viszonyt szabályozzák.
 • Ha a felek nem kötnek más szerződést, akkor ezek az általános feltételek azon a napon lépnek hatályba, amikor a postai küldeményt átadták a Sameday Couriernek.
 • Ezek az általános feltételek meghatározzák a Sameday és az általa nyújtott postai szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek közötti szerződéses kapcsolat alapját és tartalmát, általános alkalmazhatósággal, beleértve azon harmadik feleket, akik érdekeltek lehetnek a szolgáltatások tárgyában, illetve ezzel kapcsolatosan.
 • A Sameday Szolgáltatások megrendelésével a felhasználó kifejezetten egyetért azzal, hogy a postai szolgáltató bármilyen szerződéses szolgáltatást alvállalkozók útján is biztosíthat, ugyanazon a napon, a Felhasználóval szemben fennálló szerződéses felelősség fenntartása mellett.
 • A Sameday Courier fenntartja a jogot, hogy feltétel nélkül elálljon a neki szállításra bemutatott csomagok szállításától.
 1. FOGALMAK
 • A „begyűjtés” a postai küldemények fogadása hozzáférési pontokon keresztül, vagy a feladó által megjelölt címen.
 • Megrendelés“: a felhasználó által bármely, a Sameday által biztosított hivatalos kommunikációs csatornán elküldött megrendelés, amely a szolgáltatások megvásárlására vonatkozik.
 • A postai küldemény benyújtásának dátuma” azt a napot jelenti, amelyen a postai küldemény beérkezett. Vitás esetben a többször módosított Polgári Perrendtartásról szóló 134/2010.sz. Törvény 181.cikk. alkalmazandó.
 • Címzett” az a természetes vagy jogi személy, aki a küldemény címzettje.
 • Feladó” bármely természetes vagy jogi személy, aki ténylegesen megrendelte és kezdeményezte a küldeményt.
 • a „kézbesítés”: a postai küldemények kézbesítése a Postai Szolgáltató által, a törvény által bármilyen módon szabályozott módon (postafiók, automata kézbesítési rendszer, tértivevényes postai küldemények, a feladó által megadott cím, a Postai Szolgáltató által kiszolgált kapcsolattartó pont).
 • Kommunikációs eszközök“: bármilyen információtovábbítás, beleértve a faxot, az e-mailt, az SMS-t, a futárt és az e-mailt.
 • A „Sameday Platform” a szoftver alkalmazások azon csoportja, amelyen keresztül a Sameday megkönnyíti az ügyfelei számára a vállalat által kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A Sameday platform magában foglalja többek között: a megrendelés kezelő alkalmazást, az ügyfél feliratkozási alkalmazást és a www.sameday.hu weboldalt.
 • Sameday” vagy „Sameday Courier”: a Delivery Solutions SA (Rt.), beleértve a Delivery Solutions SA alvállalkozóit is, akik postai és futárszolgálat teljesítésére vállalkoztak.
 •  „Szolgáltatások”: az ezen általános feltételek hatálya alá tartozó postai és futárszolgálat, amely magában foglalja a küldemények gyűjtését, válogatását, szállítását és a rendeltetési helyre történő szállítását, valamint a nem kézbesített szállítmányok, küldemények visszatérítését a feladónak, kedvezményezettnek. A szolgáltatások egyéb szükséges, kiegészítő tevékenységeket is magukban foglalnak, például, de nem kizárólag: küldemények kezelését vagy tárolását.
 • Levelezés elküldése”: bármilyen írásbeli kommunikáció bármilyen fizikai adathordozón – például levelek, táviratok, képeslapok – amelyet a feladó által a küldeményen vagy annak csomagolásán címzettként megjelölt címre kell kézbesíteni.
 • postai küldemény“: Felcímzett küldemény, végleges formájában (csomagolva és címkézve), amelyet össze kell gyűjteni, egyedi azonosítószámmal kell ellátni (AWB szám) és a Sameday által kínált kézbesítési módok valamelyikén, a feladó által megjelölt címre kell szállítani.
 • Nemzetközi postai küldemény”: olyan postai küldemény, amelyet vagy Magyarország területéről olyan címre küldtek, amely az országhatáron kívül eső területen található, vagy külföldről Magyarország területén található címre küldték, vagy a postai küldeményt Magyarország területén kívülről olyan címre küldték, amely nem ezen területen, hanem Magyarország területén van tranzit alatt.
 •  “Bejegyzett postai küldemény“: olyan postai küldemény, amelynek sajátossága, hogy a Postai Szolgáltató a feladó részére biztosítja a benyújtás dátumát igazoló dokumentumot, melynek általában részét képezi a díj megfizetésének igazolása is.
 • Napok”: munkanapokat jelent, kivéve, ha arról kifejezetten másként rendelkeznek.

A fentiekben nem meghatározott bármely más kifejezés jelentése a 13/2013.sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásai szerint szabályozott.

 1. A SAMEDAY ÁLTAL TELJESÍTETT POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK
  • Az egyetemes szolgáltatás körébe tartozó postai szolgáltatások:
  • Legfeljebb 2 kg, de azt nem meghaladó súlyú belföldi és nemzetközi postai küldemények gyűjtése, válogatása, szállítása és kézbesítése, tárgyi levelezés, nyomtatványok, kis csomagok;
  • Legfeljebb 10 kg súlyú belföldi és nemzetközi postai csomagok gyűjtése, válogatása, szállítása és kézbesítése;
  •  Szolgáltatások, amelyek a 10kg és maximum 20 kg közötti súlyhatárú nemzetközi postai csomagok szállítását és kézbesítését foglalják magukba Magyarország területén kívülről, az ország területén található címre.
  • Bevallott értékű küldeményszolgáltatás – amelynek tárgya: (i) legfeljebb 2 kg súlyú belföldi és nemzetközi postai küldemény, (küldemények, nyomtatványok, kis csomagok) vagy (ii) legfeljebb 10 kg súlyú belföldi és nemzetközi postai csomag (iii) nemzetközi postai csomagok 10 és 20 kg közötti korlátozással (ideértve) Magyarország területén kívülről, az ország területén található címre küldött csomagot is. Olyan, az elvesztés, lopás, teljes vagy részleges megsemmisülés, illetve károsodás ellen nyilvántartásba vett postai küldemény, amelynek összege nem haladhatja meg a feladó által bejelentett összeget. Kérésre a Postai Szolgáltató a postai küldemény letétbe helyezéséről igazolást állít ki.
  • Az egyetemes szolgáltatás körébe nem tartozó postai szolgáltatások:
  • 2 kg-nál nagyobb súlyú belföldi és nemzetközi postai küldemények gyűjtése, válogatása, szállítása és kézbesítése (levelezés, nyomtatott küldemények);
  • 10 kg és 31,5 kg közötti súlyú belső postai csomagok gyűjtése, válogatása, szállítása és kézbesítése;
  • 10 és 31,5 kg közötti súlyú nemzetközi postai csomagok gyűjtése, válogatása és szállítása, amelyeket Magyarország területéről az ország területén kívüli címre küldtek;
  • 20 és 31,5 kg közötti súlyhatárú nemzetközi postai csomagok elosztása, Magyarország területén kívülről, az ország területén található címre küldve;
  • Készpénz ellenében való szállítás: az a postai szolgáltatás, amelynek tárgya lehet kis csomagok és legfeljebb 31,5 kg-os csomagok, amelyek sajátossága, hogy a címzett a postai hálózaton keresztül a feladónak a postai hálózaton keresztül megfizeti a megjelölt áru értékét;
  • A rendeltetési hely megváltoztatása szolgáltatás, olyan, a postai szolgáltatás tárgyaként regisztrált postai küldeményeket tartalmaznak, amelyek levelezésből, kis csomagokból vagy legfeljebb 31,5 kg-os csomagokból állnak, és amelyek sajátossága, hogy a küldő kifejezett kérésére, a kézbesítés előtt lehetőség van a szállítóval, a címzettel, vagy a postai küldeményen regisztrált címmel megállapodott határidő módosítása, valamint a postai küldemény kézbesítésének megállítására;
  • Különleges kézbesítési szolgáltatás, olyan postai szolgáltatás, amely tárgya regisztrált postai küldemény, amelyek levelezésből, kiscsomagokból és legfeljebb 31,5 kg-os csomagokból állnak. Sajátossága a postai küldemény kézbesítése a feladónak a kézbesítés dátumára és időpontjára vonatkozó utasításai szerint, a megadott címen, személyesen a címzettnek, vagy a postai küldemény illetve a kézbesítési rendelés átvételére jogosult személynek, több címzett esetén;
  • Átvételi visszaigazolási szolgáltatás, az a postai szolgáltatás, amelynek tárgya levelezés lehet, legfeljebb 31,5 kg kis vagy nagyobb csomag, amelynek sajátossága az, hogy a feladónak a kézbesített bizonylatot átadja a feladónak, amelyet a kézbesítő írásban megerősített. fizikai vagy digitális formátumban (e-mailben);
  • Expressz szolgáltatás: olyan postai szolgáltatás, amelynek tárgya bármilyen küldés (levelezés, aprócsomagok és legfeljebb 31,5 kg tömegű csomagok), és amelyek együttesen tartalmaznak:
 • a szállító által a feladónak kiadott dokumentum, amely igazolja a benyújtás dátumát és időpontját, valamint általában a díj megfizetését;
 • a postai küldemény átadása a címzettnek, személyesen neki vagy a postai küldemény átvételére jogosult személynek;
 • a késedelmes kézbesítés a szállító felelőssége, melynek esetén a Postai Szolgáltató köteles visszatéríteni a szolgáltatás árának 0,25 százalékának megfelelő összeget a Felhasználó részére a vállalt kézbesítési határidőt követő késedelem 12. órája után, de a szolgáltatás árának teljes értékének túllépése nélkül;
 • a postai küldemény vállalt kézbesítési határidői: a megbízás kezdetétől számított 12 óra egyazon településen belül, 24 óra a megyei és a megyeszékhelyen belüli kézbesítés esetén, illetve 36 óra országon belüli bármely két település között. A határidőket a postai küldemény benyújtása alapján számítandó.

A jelenlegi kereskedelmi ajánlat alapján a Delivery Solutions az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Nextday 24H (standard): olyan kézbesítési szolgáltatás, amely az I. szállítási területen legfeljebb 24 órán belül, a II. szállítási területen legfeljebb 48 órán belül, a III szállítási területen pedig legfeljebb 72 órán belül biztosítja a kézbesítést. A szolgáltatás magában foglalja a postai küldemények begyűjtését, válogatását és kézbesítését, valamint a következő kiegészítő jellemzőkkel rendelkezhet: kézbesítés készpénzben történő kifizetéssel, kézbesítés címzett cseréjével, kézbesítés bejelentett értékkel, kézhezvételi visszaigazolással, kézbesítésre történő megnyitás;
 • Sameday 2H: olyan kézbesítési szolgáltatás, melynek keretében a Postai Szolgáltató vállalja a feladást követő 2 órán belüli kézbesítést. Felhasználó megválaszthatja a kézbesítési dátumot, időt, illetve időintervallumot, amelyen belül a kézbesítés megtörténhet; ez a szolgáltatás a speciális kézbesítés kategóriába tartozik, mely további egyedi feltételek teljesülését is lehetővé teszi: kézbesítés készpénzben való fizetés ellenében, kézbesítés címzett cseréjével, kézbesítés bejelentett értékkel, kézhezvételi visszaigazolással történő kézbesítés, kézbesítéskor történő csomag felnyitás;
 • Sameday 3H: olyan kézbesítési szolgáltatás, melynek keretében a Postai Szolgáltató vállalja maximum 31,5 kg súlyú küldemény kézbesítését a feladást követő 3 órán belül. Felhasználó megválaszthatja a kézbesítési dátumot, időt, illetve időintervallumot, amelyen belül a kézbesítés megtörténhet; ez a szolgáltatás a speciális kézbesítés kategóriába tartozik, mely további egyedi feltételek teljesülését is lehetővé teszi: kézbesítés készpénzben való fizetés ellenében, kézbesítés címzett cseréjével, kézbesítés bejelentett értékkel, kézhezvételi visszaigazolással történő kézbesítés, kézbesítéskor történő csomag felnyitás;
 • Sameday 6H: olyan kézbesítési szolgáltatás, melynek keretében a Postai Szolgáltató vállalja a küldemény 12.00 óráig történő felvétele esetén ugyanazon a napon, legfeljebb 18.00-ig történő kézbesítést, Budapesten és Pest megye területén; ez a szolgáltatás a speciális kézbesítés kategóriába tartozik, mely további egyedi feltételek teljesülését is lehetővé teszi: kézbesítés készpénzben való fizetés ellenében, kézbesítés címzett cseréjével, kézbesítés bejelentett értékkel, kézhezvételi visszaigazolással történő kézbesítés, kézbesítéskor történő csomag felnyitás;
 • Normál csomagküldés: olyan kézbesítési szolgáltatás melynek keretében a Postai Szolgáltató lehetővé teszi küldemények fogadását harmadik féltől legfeljebb 24 órán belül az I. szállítási területen, legfeljebb 48 órán belül a II. szállítási területen és legfeljebb 72 órán belül a III. szállítási területen, illetve azok ügyfeleknek történő kézbesítését legfeljebb 24 órán belül az I. szállítási területen legfeljebb 48 órán belül a II. szállítási területen és 72 órán belül a III. szállítási területen. A szolgáltatás magában foglalja a postai küldemények begyűjtését, válogatását és kézbesítését, valamint a következő kiegészítő jellemzőkkel rendelkezhet: kézbesítés készpénzben történő kifizetéssel, kézbesítés címzett cseréjével, kézbesítés bejelentett értékkel, kézhezvételi visszaigazolással, kézbesítésre történő megnyitás;
 • Sameday Exclusive: olyan kézbesítési szolgáltatás, melynek keretében a Postai Szolgáltató vállalja a feladást követő 2 órán belüli kézbesítést. Budapesten és Pest megye területén; ez a szolgáltatás a speciális kézbesítés kategóriába tartozik, mely további egyedi feltételek teljesülését is lehetővé teszi: kézbesítés készpénzben való fizetés ellenében, kézbesítés címzett cseréjével, kézbesítés bejelentett értékkel, kézhezvételi visszaigazolással történő kézbesítés, kézbesítéskor történő csomag felnyitás;
 • Locker Sameday (easybox): olyan kézbesítési szolgáltatás, mely az Easybox hálózaton keresztül elérhető lockerek igénybe vételével történik a kézbesítést követő 12/24 órán belül; ez a szolgáltatás a speciális kézbesítés kategóriába tartozik, mely további egyedi feltételek teljesülését is lehetővé teszi: kézbesítés utáni szállítás, bevallott értékű kézbesítés;
 • Locker Home Delivery (easybox): olyan kézbesítési szolgáltatás, mely az Easybox hálózaton keresztül elérhető Lockerek igénybe vételével történik címzetthez történő házhozszállítással; A szolgáltatás magában foglalja a postai küldemények begyűjtését, válogatását és kézbesítését, valamint a következő kiegészítő jellemzőkkel rendelkezhet: kézbesítés készpénzben történő kifizetéssel, kézbesítés címzett cseréjével, kézbesítés bejelentett értékkel, kézhezvételi visszaigazolással, kézbesítésre történő megnyitás;
 • Locker Next Day (easybox): olyan kézbesítési szolgáltatás, mely az Easybox hálózaton keresztül elérhető Lockerek igénybe vételével történik legfeljebb 24 órán belül az I. szállítási területen, legfeljebb 48 órán belül a II. szállítási területen és legfeljebb 72 órán belül a III. szállítási területen. A szolgáltatás magában foglalja a postai küldemények begyűjtését, válogatását és kézbesítését, valamint a következő kiegészítő jellemzőkkel rendelkezhet: kézbesítés készpénzben történő kifizetéssel, kézbesítés címzett cseréjével, kézbesítés bejelentett értékkel, kézhezvételi visszaigazolással, kézbesítésre történő megnyitás;
 • A szállítási területek meghatározása és felsorolása a www.sameday.hu weboldalon, a „Sameday Hálózat” menüpont alatt található.

 

 1. A POSTAI KÜLDEMÉNYEK ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

A Postai Szolgáltató az alábbi tárgyak szállítását nem vállalja:

 • Különleges értékű áruk, például nemesfémek, valódi ékszerek, drágakövek, valódi gyöngyök, régiségek, műalkotások, festmények, szőrmék, szőnyegek;
 • hamisított áruk, tárgyalási eszközök, pénz, értéktárgyak, eredeti dokumentumok, értékpapírok, kölcsönök, csekkek vagy hasonló értéktanúsítványok;
 • Magyarországon, a tranzitországban, vagy a rendeltetési országban a lőfegyverekről szóló törvény meghatározása szerinti lőfegyverek;
 • olyan postai küldemények, amelyek szállítását törvény tiltja akár csak az útvonal egy részén;
 • olyan postai küldemény, amelyek csomagolásán a közrenddel vagy erkölccsel ellentétes feliratok vannak, valamint a közrendre vagy erkölcsre veszélyes álló postai küldemény csomagolás nélkül;
 • régi címkékkel vagy feliratokkal ellátott postai küldemények, amelyeket nem távolítottak el;
 • olyan küldemények, amelyek csomagolása vagy a tartalom jellege szerint anyagi károkat okozhat, vagy személyeket veszélyeztethet: romlandó áruk, ételek, élő, vagy elpusztult állatok, orvosi vagy biológiai vizsgálatokhoz szükséges anyagok, orvosi hulladékok, emberi vagy állati maradványok stb;
 • Nemzetközi postai küldemények esetén azoknak a küldeményeknek a tartalma, amelyek kivitele vagy behozatala tilos, vagy amelyek különleges jóváhagyást igényelnek a postai kézbesítés, a tranzit vagy rendeltetési ország szabályainak megfelelően;

Postai Szolgáltató az alábbi tárgyak szállítását feltételesen vállalja, ha az általános feltételeken kívül az alábbi különleges feltételek teljesülnek:

 • Azok az áruk, amelyekre speciális szállítási feltételeket írtak elő jogi, közigazgatási, gazdasági, egészségügyi, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és más hasonló rendelkezésekben és az áruk megfelelnek az ebben előírtaknak.
 • Az áruk, amelyek szállítása, berakodása, kirakodása vagy átrakása kezelési nehézségekkel jár, csak a feladóval egyeztetett műszaki és üzemeltetési feltételek mellett engedélyezettek.
 • Az összes jogilag megalapozott felelősség mellett a fenti rendelkezések megsértése esetén az ügyfél felel minden olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a postai küldemények kézbesítéséből származik, és amelyek nem tartoznak a kézbesítés alá.
 • A küldemények a feladó birtokában maradnak, amíg kézbesítésre nem kerülnek a címzettnek.
 • Csomagolási és címkézési feltételek
  • Az ügyfél kizárólagos felelőssége a megfelelő belső és külső csomagolás, valamint a küldemények megfelelő jelölésének biztosítása. A szállításhoz szükséges az áru megfelelő becsomagolása hogy a küldemény alkalmas legyen a kézbesítés során történő kézi és/vagy mechanikus kezelésre (átlós cseppmagasság 80 cm) és szállításra különféle éghajlati körülmények között. Az árut kötelező nem áttetsző, zárt csomagolásba csomagolni oly módon, hogy a tartalma ne látszódjon, és a csomagolás szándékos megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni a szállítmányok tartalmához.
  • A csomagolás az alábbiak szerint történik:
Sorsz. Termékkategória Termék típusa Megfelelő csomagolás
1 Törékeny áruk Üveg- és porcelán áruk, törékeny és sérülékeny termékek Préselt karton vagy fa csomagolás, buborékcsomagolás a termék teljes felületén és polisztirol védelem az egész felületen, matrica “törékeny” címkével
Zuhanykabinok, Napelemes csövek Préselt kartoncsomagolás, buborékcsomagolás a termék teljes felületén és polisztirol védelem az egész felületen, “törékeny” matrica
nagyméretű háztartási és elektronikai eszközök, (TV, főzőlap, mosogató kagyló stb.) Védő polisztirol a termék oldalain + alján és felső részén, fólia és kartondoboz / eredeti csomagolás csomagolóanyag gyártója által
Elektromos háztartási cikkek Kartoncsomagolás polisztirollal és buborékcsomagolással, “törékeny” matrica.
Képek/metszetek Préselt kartoncsomagolás, buborékcsomagolás a termék teljes felületén és polisztirol védelem az egész felületen, “törékeny” matrica
Autóalkatrészek, különböző adattárolók és hordozók, CD-k Polisztirollal vagy buborékcsomagolással töltött kartoncsomagolás, “törékeny” matrica.
Műanyag dobozok vagy tartályok, amelyek szállítás közben megrepedhetnek, eltörhetnek, Fa csomagolás polisztirollal és buborékcsomagolással, “törékeny” matrica.
2 Egyéb áruk Gumiabroncsok + kerekek A gumiabroncsoknál a termék teljes felületére fóliát kell elhelyezni. Buborékfólia felnikhez a termék és a kartondoboz teljes felületén.
matracok, vasalódeszka
Fólia vagy raffia táska fogantyúval a könnyebb kezelés érdekében
Állati takarmány, tisztítószerek Buborékfólia a termék teljes felületén + kartondoboz
Huzal háló Kartondoboz vagy raffia táska, “törékeny” matrica
Bútor Kartondoboz a termék teljes felületén
Egyéb bútorok (nyugágyak, székek) Kartoncsomagolás, buborékcsomagolás a termék teljes felületén és polisztirol védelem a sarkok körül.
Más típusú termékek Buborékfólia a termék teljes felületén.

 

 • A feladó által csomagolt árut nem lehet elfogadni, ha a csomagolás a szállítmány tartalmától függően nem tűnik megfelelően csomagoltnak, illetve, ha nem megfelelő címkézés. Ha a csomagolást és/vagy jelölést nem megfelelően végezték el, az elégtelen csomagolás által okozott károkért, mely a csomagban, más csomagokban, személyekben, a környezetben, vagy létesítményekben a feladó felel. A csomag átadása nem mentesíti a feladót a felelősség alól, ha a küldemény a nem megfelelő csomagolás miatt kárt szenved.
 • A feladó a szállítmányok tárgyát képező csomagok megfelelő belső csomagolásáért is kizárólagos felelősséggel tartozik, így kötelessége annak biztosítása, hogy a kezelés során ne történhessen szivárgás a csomagból. Amennyiben az említett esemény történik a Szolgáltató nem kötelezhető kártérítés fizetésére.
 • Ha bizonyos postai küldemény esetében különleges kezelési és tárolási intézkedésekre van szükség, akkor a feladónak ezt – a terméktől függően – a csomagoláson elhelyezett külön címkén kell jeleznie, amelyek világosan megmutatják a küldemény jellegét, kezelését és tárolását. Törékeny vagy enyhén romló tartalmú szállítmányok esetében a csomagolás során szükséges, hogy polisztirollal, kartonnal, légbuborék-fóliával vagy bármilyen más anyaggal biztosítják a megfelelő szállítást, ezáltal csökkentik, kizárják a kezelés és szállítás során lehetséges, mozgatásból adódó sérülések esélyét, valamint a küldeményt “törékeny” címkével látják el.
 • A feladónak gondoskodnia kell arról, hogy azon szállítandó áruk, melyek egyenkénti csomagolásban vannak, de egyazon csomag részelemei, jelezve legyenek az egyes, összetartozó csomagokon és egyetlen szállítási okmány alatt legyenek szállítva.
 • A postai küldemény feladója felel a postai küldeményeken feltűntetett adatok (mind a címzett – bármilyen küldeményre, mind a feladó – különösen a kézbesítéskor készpénz esetén) helyességéért, azok teljességéért és a megfelelő címkézésért.
 • A postai küldemények feladói a postai küldemények veszélyes természetéből, vagy a nem megfelelő csomagolásból és / vagy címkézésből és / vagy jelölésből fakadó károkért felelősséggel tartoznak a Sameday Couriernek okozott károk és a harmadik személyeknek okozott károkból adódó kártérítési kötelezettség mértékéig.
 • A postai küldemények maximálisan elfogadott mérete és súlya:
  • 210 mm X 297 mm (A4 formátum) borítékokhoz, maximális súlya 3 kg;
  • legnagyobb súlya 31,5 kg;
  • Maximális hosszúság: 300 cm;
  • Kerület + maximális hosszúság: 500 cm (kerület = 2 x magasság + 2 x szélesség);

 

 1. A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
 • A postai küldemények gyűjtése és kézbesítése
  • A postai küldemények begyűjtése a Sameday Courier által üzemeltetett hozzáférési pontokon (automatikus gyűjtési rendszer), a Sameday Courier munkatársai által kiszolgált hozzáférési pontokon, vagy a Sameday Courier munkatársai által a feladó által megadott címen keresztül történhet.
  • A választott szolgáltatás típusától függően a postai küldemény gyűjtése, feladása az alábbi módok egyikével történhet:
 • Normál szolgáltatás esetén: minden olyan csomag esetén (automatikus kézbesítési rendszer, hátralék stb.), amelyben a címzett vállalja, hogy postai küldeményeket fogad;
 • Normál szolgáltatás, átvételi elismervénnyel kézbesített, pénz visszatérítéses, különleges kézbesítés és expressz szolgáltatás esetén: a feladó által megadott címen, személyesen a címzettnek vagy a postai küldemény átvételére jogosult személynek;
 • Normál szolgáltatás, átvételi elismervénnyel kézbesített, pénz visszatérítéses a Sameday Courier munkatársai által kiszolgált hozzáférési pontokon keresztül, amelyet Sameday Courier a címzettnek, vagy a postai küldemény átvételére feljogosított személynek kézbesít, miután előzetes értesítést küldött a postai küldemény megérkezéséről.
 • Utánvétes szállítás bármely a Sameday Courier által üzemeltetett hozzáférési pontra (automatikus gyűjtési rendszer), amennyiben a címzett vállalja, hogy átveszi az árut, amely a kézbesítés utáni szolgáltatás tárgyát képezi, és amely lehetővé teszi a címzettnek a csomagszállítással egyenértékű összeg megfizetését.
  • Az automatikus kézbesítő rendszereken (locker) keresztül történő kézbesítés esetén a címzett részére az azonosító információkat (hozzáférési kód-PIN-kód; QR-kód és helymeghatározó azonosító koordináták) e-mailben és SMS-ben, (kivéve a QR) küldik el. A címzettnek a küldemény felvételére 72 óra áll rendelkezésére, attól a pillanattól kezdve, amikor bejelentették, hogy a küldeményt a lockerbe elhelyezték. Ezen idő alatt a küldemény bármikor felvehető.
  • Az expressz szolgáltatások és a speciális kézbesítés tárgyát képező postai küldemények kivételével az olyan postai küldemények esetében, amelyeket nem lehetett kézbesíteni, a Sameday Courier értesítést küld ki, amelyben feltüntetik a postai küldemény feladási dátumát, a címzett nevét, címét, a kézbesítési ütemtervet, valamint azt a kapcsolattartási pontot, ahol az át nem vett postai küldemény felvehető. Az értesítést úgy kell elküldeni, hogy az biztosan eljusson a címzetthez.
  • A postai küldemények kézbesítésének megőrzési ideje az értesítés napjától számítva nem lehet kevesebb, mint 5 nap, a jóváhagyás napját nem számítva.
  • A feladó a postai küldemény kézbesítésekor írásban dönthet úgy, hogy visszahívja a postai küldeményt, anélkül, hogy értesítené a címzettet, illetve a postai küldemény kézbesítése nélkül, abban az esetben, ha a postai küldeményt a feladó visszaküldi.
 • A postai küldemény visszaküldése
  • Azokat a postai küldeményeket, amelyeket nem lehetett kézbesíteni a címzettnek hibás, nem létező, vagy nem beazonosítható cím, a küldemény kézhezvételének megtagadása, kézhezvételi igazolás esetén a küldés aláírásának megtagadása, a visszatérítés kifizetésének megtagadása miatt, vagy a kézbesítési határidőn belül amennyiben  a címzettet nem találták meg, a kézbesítés akadályoztatásától vagy a megőrzési időszak lejártától számított 5 munkanapon belül visszajuttatják a feladónak.
  • A küldemény visszatérítéséért az ügyféllel kötött szerződésben rögzített szolgáltatási díj, vagy annak százalékos aránya kerül felszámolásra, vagy ha nincs külön szerződés, akkor a webhelyen megjelenő szokásos kereskedelmi ajánlatból származó díjak kerülnek felszámításra.
 • Postai küldemények megőrzése, amelyeket nem adtak át a címzettnek vagy nem küldtek vissza a feladónak
  • Azokat a postai küldeményeket, amelyeket nem lehetett kézbesíteni vagy átadni a feladónak, a postai küldemény benyújtásától számított legalább 9 hónapig meg kell őrizni. A postai küldemények megőrzési díja a tárolás tizedik naptári napjától kezdődően napi 3 lej.
  • A megőrzési időszak lejártát követően az át nem vett postai küldemények a feladó tulajdonából a szállító tulajdonába kerülnek.
  • Az a postai küldemény, amely bizonyítékok alapján jelentős károkat okozott vagy közvetlen veszélyt okozhat az embereknek, a környezetnek, a használt létesítményeknek vagy más postai küldeményeknek, az alkalmazandó jogszabályoknak és – amennyiben lehetséges – a feladótól kapott, ide vonatkozó információknak megfelelően megsemmisítésre kerülnek. Ebben az esetben a szerződés jogszerűen szűnik meg.
 • Egyéb szerződéses feltételek
  • Az a földrajzi terület, ahol a szállító a postai küldeményeket saját eszközökkel, vagy más szállító útján kézbesítheti: Magyarország teljes területe, valamint nemzetközi kézbesítés esetén az adott ország területe.
  • Visszatérítési szolgáltatás esetén: a visszatérítés maximális megengedett határa 5000 lej.
  • Bevallott érték szolgáltatás esetén: a bevallott érték a megengedett maximális értéke 40 000 lej / megrendelés.
  • Pénznem (elfogadott), amelyben a beszedés elvégezhető, illetve a pénzösszegek kifizetése a szolgáltatás esetén. Visszatérítés: HUF.
  • A postai díj fizetésének módjai: készpénz / fizetési meghagyás / váltó / csekklapok / elszámolás.
 1. A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉN BELÜL VÁLLALT MINŐSÉGI FELTÉTELEK
 • A szolgáltatások tartalmazzák:
  • postai küldemények gyűjtését és szállítását;
  • második kézbesítési kísérlet, amennyiben a címzett nem volt elérhető;
  • Kiszállítás; kézbesítés nem valósul meg, amennyiben ésszerű, vélelmezhető gyanú áll fenn, hogy a címzettnek vagy a meghatalmazott személynek nincs joga a csomag átvételére (az említett személy személyazonosságának ellenőrzése nem kötelező);
  • Visszatérítés az ügyfélhez olyan csomagok esetén, amelyeket nem lehet kézbesíteni, vagy amelyeknek az átvételét a címzett megtagadta;
 • Idők és határidők kiszámítása a jelen az általános feltételekből

Az expressz szolgáltatás kézbesítési idejének kivételével az ezen általános feltételekben előírt valamennyi időt és feltételeket a polgári perrendtartás rendelkezéseivel összhangban kell kiszámítani, az alábbiak szerint:

 • ha a határidőt órákban számolják, akkor a következő nap nulla órájától kezdődik;
 • ha a határidőt napokban számolják, akkor nem veszik figyelembe azt a napot, amelytől kezdődően a lejárat elkezdődik, sem azt a napot, amikor lejár;
 • ha a határidőt hetekre, hónapokra vagy évekre számítják, akkor az a múlt hét, vagy hónap, vagy az előző év megfelelő napján teljesül. Ha az elmúlt hónapban nincs olyan nap, amely megegyezik a lejárat kezdetének napjával, akkor a hónap utolsó napján teljesül.
 • ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a határidőt az azt követő első munkanapra meghosszabbítják.
 • A szolgáltatás teljesítésének garantált ideje
  • A belföldi postai küldemények garantált ideje:
  • Az expressz szolgáltatás kivételével a Sameday Courier garantálja minden megfelelően feladott, csomagolt és címzett belföldi postai küldemény kézbesítését legfeljebb 3 munkanapon belül Magyarország területén.
  • Az átvételi elismervény feladónak történő visszaszolgáltatásának határideje a kézhezvételi visszaigazolás szolgáltatáson belül a kézbesítés pillanatától számított 48 óra;
  • A postai küldemények kézbesítésének megőrzési ideje, ha azokat nem lehetett kézbesíteni a címzettnek 5 nap, a kézbesítés jóváhagyásának napjától;
  • A visszatérítési szolgáltatás tárgyát képező postai küldemény értékének visszatérítése a tárgyalt feltételek szerint, a kézbesítés napjától kezdődik;
  • A postai küldemények kézbesítésének igazolásait a kézbesítés napjától számított legalább 9 hónapig meg kell őrizni.
 • Garantált idő a nemzetközi postai küldeményeknél:

Nemzetközi postai küldemények esetén a kézbesítést Európában legfeljebb 12 munkanapon belül, és Európán kívül legfeljebb 15 munkanapon belül kell kézbesíteni.

 • Az expressz szolgáltatás garantált szállítási ideje:
  • Az expressz szolgáltatás garantált kézbesítési idejét a postai küldemény kézbesítésének időpontjától számítják amennyiben az megfelel a következő feltételeknek:
  • belföldi postai küldemények esetén a kézbesítési idő nem haladhatja meg a 12 órát egyazon településen belül, 24 órát a megyei és a megyeszékhelyen belüli kézbesítési címek között, illetve 36 órát a másik két, országhatáron belüli település között.
  • Nemzetközi postai küldemények esetén a postai csomag Magyarországon való tartózkodási ideje legfeljebb 36 óra. Magyarország területén kívül a határidő legfeljebb 7 nap;
  • Nemzetközi postai küldemények esetén az az idő, amely alatt a küldemény Magyarország területén kívül lehet, nem haladhatja meg azt az időt, amikor ugyanaz a postai küldemény Magyarország területén kívül lenne, ha az egyetemes szolgáltatók által nyújtott általános postai szolgáltatás alá esne.
 1. A SAMEDAY COURIER FELELŐSSÉGE
 • A felelősség.
  • Az Ügyfél előre megfontolt kárának vagy nyilvánvaló gondatlanságának eseteit kivéve a szolgáltató felel az áru átvételének pillanatától a postai küldemények kézbesítéséig és az átadásáig.
  • Az esetleges kártérítés kedvezményezettjei csak a feladó, vagy a címzett lehet. Az ilyen kérelmek nem ruházhatók harmadik felekre.
  • Egy másik biztosítás által fedezett csomagok az abban felelősséget meghaladó mértéken túl nem tartoznak a SAMEDAY COURIER biztosításába.
  • A Sameday Courier nem vállal felelősséget és nem terhelhető felelősséggel a speciális veszteségek (haszon, jövedelem, kamat, értékesítési piacok, aukciók) , vagy egyéb közvetett károkért, amelyeket a csomag késése, elvesztése, megsemmisítése, hibás kézbesítése vagy nem kézbesítése okozott.
  • A feladó írásbeli hozzájárulásával lemondhat a kártérítéshez való jogáról a címzett javára.
 • A felelősség korlátai
 • A Sameday Courier a következő esetekben nem fefelős:
   • a kár a feladó vagy a címzett cselekedete miatt merült fel;
   • a felhasználónak nincs felszerelve postaláda, vagy a levelek fogadására kialakított eszköz, megoldás, amely lehetővé teszi a postai küldemények kézbesítését, vagy nem biztosítja a postai küldemények biztonságát, vagy adott esetben nincs a postai küldemények fogadására szolgáló szolgáltatás;
   • a küldeményt a címzett nem kifogásolta, a postai küldemény tartalmának elvesztésével, eltulajdonításával, károsodásával vagy részleges, vagy teljes megsemmisítésével kapcsolatos panaszok kivételével;
   • a szállítás károsodása vagy késedelme vis maior, vagy váratlan esemény következtében merült fel;
   • a csomag tartalma azon cikkek kategóriájába tartozik, amelyek nem tartoznak a gyűjtésbe és a kézbesítésbe, és a Sameday Courier ezt nem tudja megállapítani. A Sameday Courier nem kötelezhető ennek ellenőrzésére.
   • a károkat az ügyfél, a címzett vagy képviselőinek cselekedete vagy mulasztása okozza.
   • a küldemény csomagolása és jelölése nem volt megfelelő.

 

 • A Sameday Courier felel a belföldi és nemzetközi postai küldeményekért, az alábbiak szerint:
 • teljes elvesztés, lopás vagy megsemmisülés esetén:
 1. a visszaszolgáltatás tárgyát képező postai küldemény teljes bevallott értéke / biztosított értéke bevallott értékkel, beleértve azt is, hogy a postai küldemény visszatérítési szolgáltatás tárgya-e vagy sem;
 2. a visszatérítés összege egy olyan postai küldemény esetében, amelyre visszatérítési szolgáltatás vonatkozik bejelentett érték nélkül;
 3. a szolgáltatási díj ötszörösét meghaladó összeggel azon postai küldemények esetében, amelyekre nem vonatkozik bejelentett értékű küldési szolgáltatás, vagy kézbesítési szolgáltatás.

 

 • elvesztés, részleges megsemmisülés vagy rongálódás esetén:

 

 1. a hiányzó, megsemmisült vagy sérült rész bejelentett értékével, vagy a bejelentett érték hiányzó súlyának megfelelő hányaddal azoknak a postai küldeményeknek, amelyek bevallott értékű továbbítási szolgáltatás tárgyát képezik;
 2. a szolgáltatási díj ötszörösét meghaladó összeggel, azoknak a postai küldeményeknek a részleges elvesztése, részleges megsemmisítése vagy megsérülése esetén, amelyekre nem vonatkozik a bejelentett értékű visszaszolgáltatás;
 3. pénzszállítási szolgáltatás tárgyát képező küldemény esetén a postai szolgáltató felel a visszatérítés teljes összegéért, ha a teljes összeget nem küldték vissza a feladónak, vagy annak megfelelő különbséget annak teljes értékéig, amelyet a visszatérítést részben beszedtek a kedvezményezettől.
 • A teljes tartalomvesztés egyenértékű a postai küldemény elvesztésével.
 • Ha a feladó a tényleges értéknél alacsonyabb értéket deklarált, akkor a kártérítés  a bevallott érték szintjén van.
 • A 7.2.2.1. cikkben előírt kártérítéseken kívül a postai küldemény benyújtásakor beszedett díjak szintén visszatérítésre kerülnek.
 • A postai szolgáltatások további jellemzőit képező szolgáltatások nem teljesítése esetén, amelyeket a feladó külön megjelöléssel jelölt ki, csak a szokásos postai szolgáltatásra alkalmazandó tarifán felül beszedett díjakat térítik vissza.
 • Az egyes felajánlott szolgáltatási típusok garantált szállítási határidejének be nem tartása esetén a Sameday Courier visszatéríti a díj  azonos értékét, illetve nem számlázza ki a késleltetett szállítmányhoz kapcsolódó díjat.
 • Ha az ügyfél a fenti rendelkezések szerint kártérítést kap, akkor a szállítmány teljes megsemmisülése esetén a kártérítés  tárgyát képező eszköz a Sameday Courier tulajdona lesz.

 

 1. A FELHASZNÁLÓKTÓL KAPOTT PANASZOK MEGOLDÁSA
 • A panaszok megfogalmazása
  • A postai küldemények kézbesítésével kapcsolatos bármely panaszt a feladó vagy a címzett, természetes vagy jogi személy írásban nyújtja be, és a következő kommunikációs eszközökkel küldheti el:
 • postai úton, átvételi elismervénnyel;
 • személyes benyújtással a Sameday Courier székhelyén
 • e-mailben a következő címre: info@sameday.hu;
  • A panasznak a következő információkat kell tartalmaznia: a címzett teljes neve és utóneve, vagy teljes megnevzése, címe, telefonszáma és e-mail címe, a feladó családi neve és utóneve vagy teljes neve, cím, telefon és e-mail címe, postai szolgáltatás megnevezése, a küldés típusa, regisztrációs szám / awb szám, a beadvány benyújtásának dátuma, aki átvette a küldeményt, a panasz benyújtásának oka.
  • A panaszt minden postai küldeményre külön-külön kell benyújtani.
  • Minden panaszhoz iktatószám kapcsolódik, amelyet ugyanazzal a módszerrel közölnek a panasz benyújtójával, mint amellyel a panaszt vagy a kérelmet elküldték, és amelyet később feltüntetnek minden, a Sameday Courier és a panasz benyújtója közötti kommunikációban;
  • A panasz tárgya lehet:
  • a postai küldemények teljes vagy részleges elvesztése, ellopása, megsemmisítése / megrongálása.
  • a postai küldemények kézbesítési idejének megsértése.
  • A Sameday Courier képviselők szakmai magatartása.
  • egyéb kifogások a szolgáltatások minőségével kapcsolatban.
  • A Sameday Couriernek címzett előzetes panasz benyújtásának határideje 6 hónap, melyet a postai küldemény benyújtásának időpontjától számítják;
  • A csomagolással kapcsolatos panaszok csak abban az esetben nyújthatók be, ha a kézbesítéskor a címzett a kézbesítési jelentésben megjelölte a rá vonatkozó megállapításait;
  • A Sameday Courier szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő panasz iktatásához a következő dokumentumokkal kell csatolni:
 1. A postai küldemény kézhezvételének igazolása (awb);
 2. Adott esetben azok a dokumentumok, amelyek alapján a panasz benyújtója a teljes elemzés elvégzése érdekében állítja állításait.
 3. Adózási dokumentumok (pénztárnyugta, nyugta, fizetési meghagyás stb.), amelyek igazolják a szállítás kifizetését az igényelt szállításért;
 4. A Sameday Courier képviselőjének jelenlétében kiállított jegyzőkönyvek – adott esetben.
  • A fenti dokumentumok egyikének hiánya lehetetlenné teszi a panasz megoldását.
  • A feladó / címzett vagy törvényes meghatalmazottjuk csak akkor jogosult kártérítésre, ha a követelést a fent meghatározott határidőn belül nyújtották be.
  • A panasz megoldásának határideje a benyújtásától számított 3 hónap.
 • A kártérítési eljárás
  • A kártérítések  kifizetésének határideje a panasz benyújtójának való közlés napjától számítva legfeljebb 30 naptári nap lehet. A kifizetés vagy székhelyünkön készpénzben, vagy banki átutalással történik, az alábbiak szerint:
  • Jogi személyek esetében számlát állítanak ki, amelyben fel kell tüntetni: „kártérítés az elszállítással okozott kár megtérítéséért. de awb… .. ”;
  • Magánszemélyek esetében a befizetést az általa megjelölt számlára, vagy készpénzben kell teljesíteni a Sameday Courier székhelyén.
  • Ha a kártérítést a kedvezményezettnek fizetik ki, akkor be kell mutatnia a feladó nyilatkozatát, amelyet közjegyző hitelesített vagy ügyvéd igazol, és amelyben hozzájárul, hogy a kedvezményezett behajtja a kártérítést.
  • Az elemzést követően megalapozottnak nyilvánított követelést követően a kártérítést csak egyszer kaphatja meg a felhasználó, a feladó vagy a címzett.

 

 1. A JOGHATÓSÁG ÉS ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • A jelen általános feltételek alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, azzal kapcsolatban felmerülő vagy azzal kapcsolatos vitákat békés úton rendezik; ha ez nem lehetséges, a Budapest területi körzetében található illetékes bíróságokhoz kell fordulni.
 • A postai szolgáltatások nyújtásának általános feltételeinek bármilyen későbbi módosítása elérhető lesz a Delivery Solutions S.A. hivatalos weboldalán, www.sameday.hu weboldalon
 • A jelen Általános Feltételek rendelkezéseit ennek megfelelően kiegészülnek az alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezéseivel.